Zvinhu zvidiki zvinogona kudengendetsa nyika nhai?

 

By Jeda Tichapakura

Papfura mavhiki mashoma kubva zvaka uya mufindisi TD Jakes, asi sekutaurwa kwazvo, vanonzi vakaparidzira maChair. Chingava chikonzero ndechekuti kwakanga kune nyaya diki inenge hambe yainetsa. Ndoziva kuti hangu yakubhohwa kunzwa nezvayo but yaiva nyaya iya yaZodwa. Zvisinei hazvo,  ndakadzidza zvinhu zvandanga ndisina kumbofunga muhupenyu hwangu pamusoro pezvinhu zvidiki zvakaita senduwe.

You see, basa reNduwe is to act as the final defence mechanism.  The ultimate boarder control. The one that acts as  that little space between the Boarding bridge and the aeroplane door . Nduwe ndiwo muganhu.  iNhume yakapikira kurwisa kekupedzisira usati wayambuka muganhu, zvekuti paya paunorasa hunhu,  ndiyo inopa mashoko ekupedzisira ekuti,

“Wangu ka, kwawakuenda uku enda hako  asi enda uchiziva kuti wambopfura nepano.  Kana ini ndaonekwa, ziva kuti wapfura muganhu . Ndikaonekwa hangu zvogumira ipapo ,  usanyare stereki nekuti unenge uchiri nehunhu. Kunyangwe hako chiremerera chako chichidzikira nekuonekwa kwangu, chinenge chisina kurasika hacho chese.  Saka it’s not too late to turn back. Asi ini ndikazobva manje…. ”

In other words,  underwear is not mandatory,  it’s personal. It is a symbolic boundary,  a principle. One that serves as a reminder and a warning light.  Ndosaka vazhinji vachinyara kana kutoiyanika pawaya panze nekuti there is an emotional connection and moral purpose. A control that was planted into your mindset as a child,  kuti nduwe yako,  iSecret yako …Just like Vhoti yako !!!

Register to Vote , and choose your underwear wisely. Pasi neHuZodzwa hwekuramba kuvhota. Pamberi nenduwe.

…Asi imwe pfungwa inobva yati ko ndino vhoterei ndisina wekuvhotera. Shuwa ndingafambira kunoita spoiled ballot? Zvasiyanei nekufamba nenduwe inema Skid marks???

Ah,  ipapo hangu ndinoti kana zvakadaro sununguka kuva Zodwa zvako. Asi usazoshamisika kuona uchirambidzwa kuita zvaunoda  nevanhu vehurumende inenge yasarudzwa nevakapfeka dzavo ….Sezvakaitwa Zodwa

Eh ,  imi , ndiri kutamba hangu. Ndanga ndangoti tirangaridzane kuti nguva yekuRegister kuvhota yasvika ( asi zviri kunzi haisati yanyatsosvika futi , saka hameno kuti toziva zvipi). Kugadzirira zvinodiwa hakuna kuipa.  Nekuti chinhu chidiki seBallot chinogona kudengendetsa nyika futi.

Iri bho gen’a, tozotaura.

Irori Coin #KalaVenac

 

By King Kandoro

KalaVernac is the new Kalabash series supporting Zimbabwe’s indigenous languages! 

Irori coin ndiro rakabata mhuri yekwedu

Irori coin rinofanira kubhadharira mwana mari yechikoro

Rinofanira zve kuzotengera mbuya mushonga wemeso

Rinofanira zve kuzokwana usavi nekaupfu kanhasi, namangwana

Irori coin rikashaikwa panenge patosunama

Rakazomboshaikwa paya tete nababa vakapumana huroyi

Kubva ipapo hatina kuzombodzokera kumusha

Ini ndasuwa kuona mbuya

Asi baba vanoti hazvigoni nekuti irori coin harikwani kukwira bhazi

Ndakavabunza kuti seizve,

imi mave nemakore makumi maviri muchishanda kumine

Vakanditora vakaenda neni padivi

Vakati mwanangu, zvondokuudza izvi ndezvedu tirivaviri

Irori coin ndiro rega rasara muhombodo

Vekubasa vakandiudza kuti ndichiregera kuuya iwowu musi wechishanu

Usazoudze mai vako ndisati ndaronga zano

Ko baba aya mavanga manga morwa here?

Aiwa, mwanangu, ndakazvuzvurudzwa panze kuprivate lounge

Mushure mekunge ndakandira mumwe wevatambi irori coin

Kwai unoda kutikuvadzira vatambi vedu

 

Irori coin rine simba guru kwazvo

Rinogona kuita kuti upenyu hwako upfave

Asi chandinoda kuti kuti uzive pamusoro peirori coin ndechekudayi

Irori coin haridi homwe dzemubhero, rinosiya raboora

Irori coin rinoita kunge rinofanira homwe dzevamwe kudarika dzevamwe

Teerera zvemwanawe

Irori coin ukaenda naro kusoccer bet unogona kuswera wave nemacoin makumi

Chandinoda kuda ubatisise ndechekuti

Irori coin kana rapinda muhomwe mako wona kuti harisi kubuda

Chero imi mukoma vari muHiace wonayi kuti maramba muchitiza

Nekuti kana vakubatayi havatori riri rimwe

Vanenge vachida kukusiyai mumwe rimwe.

 

Irori coin ndiro raita kuti nditedembe kudai

Ndine chivimbo pane achanditenda nerimwe coin

 

 

Kuvhota kumbori ne basa rei? | #Ivote4PeaceZW

 

By Rolland Lunga 

KalaVernac is the new Kalabash series supporting Zimbabwe’s indigenous languages! 

Kuvhota kumbori nebasa rei? Takaona vamwe vachi vhota asi hapana hapana! Zvimwe ndisu tisingazive kuti vhoti inorevei.

Maelections apfura handina kuvhota asi ndaitaurisa kuti ndoda ani. Zvakafanana nanhasi totaura vatinoda nemafungiro atinoda asi sema youth hapana zvatinoita kuti tidaro.
Kuvhotera munhu kumuvimba kuti ndakupa chindipawo, chindipawo raramo irinani. Ndiwe watati utimiririre. Ratidza leadership.

Manje vese vataida zvavasina zvavakatiitira toita sei? Sema youth ngatiitei vamwe vedu vanosimuka kuda zvinzvimbo zvehutungamira mushure mazvo ngatisimbisanei ku register ku vhota. Ikodzero yangu ikodzero yako kusarudza watada atungamire. Hazvisi zvekungotaura chete.