Mwana waTeacher Haarohwe #KalaVernac

 

By Jeda Tichapakura

KalaVernac is the new Kalabash series supporting Zimbabwe’s indigenous languages! 

Hapana chinhu chinofadza sekuenda kubasa kwababa vako ,kunyanya-nyanya kana baba vako varishefu. Mwana wa Chief Superintended haajairirwe muCamp yemapurisa. Mwana waColonel haanetswe muBarack remaSoja. Mwana waMatron haana chigayi pachikoro ChemaNurse. Hauna zvaunomuita mwana iyeye.

Zuro ndizuro pa mission school pedu patinodzidza, umwe musikana muForm 4 anonzi Mutsa akabatwa arova mwana  muForm2 wemuNext class. Akaita kurikita mwana wevanhu, kumukinditsa zvemugezero chaizvo kusvika pakumupadura ganda repahuma rose iri. Bongozozo iri rakakonzera maungira anenharo. Pachikoro pakaita zhowe zhowe zvekuti musi iwowo hapana kana akadya ku Dining miromo yese ingori kiriri katara-katara kuwawata maStatement eku kuchidzira nyaya.

Zvakambotanga zvichanzi Mutsa achaenda kwaHeadmaster. Zvikanzi achaendeswa ku Disciplinary committee.  Zvikanzi achinzwinyi agonzwinyi. Kupiko, zvakozongoguma nekungonzi Mutsa ihama yaTeacher, haarohwe, ichibva yatopera yakadaro.

Ko hama yaTeacher hairohwe futi seiko iyewo ari mwana wechikoro? Kutanga rinhi ? Dai vari teacher vacho  zve varova  better, hanti  takagara tajaira hunhu hwavo here maTeacher kuti maTeacher anorova vanhu. Manje hama dzavo futi ?

Ah, zvinhu zvemaFavour ehama dzevanhu varipabasa zvinonetsa izvi. Apa takanzwa nemakuhwa kuti Mutsa wacho arikutotsvagirwa nzvimbo KuTeachers College. Manje manje anenge atova teacher futi. Ko munoti anoendepi iye atori nehama iri mu system kare? Achatoitira teaching practise yake ipo pano.

Manje neiwo hunhu hwake hwekuregedzera maoko pavanhu uhwu tichapona here kana ave nemvumo yekurova chaiyo chaiyo ?

Zvisinei hazvo, mangwana tichangoenda kuClass kwacho futi tongonorohwa naTeacher vacho varipo ivavo takamirira kuti Mutsa apedze maExam. Akapassa chete tinenge tawacha. Zvepachikoro chino, haya. Mwana waTeacher haarohwe veduwe.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*